Слова песни 微胖女神 The Goddess — Modern Girl

{1}
fu gu bo dian fa dai

Tixu zhian bian zha ran

wai taosh zuo zhiu d gu zhuo zhian guo zhin dian kuan

chuansh zhe dan show tai

zhe den dou wei wo shan

lu ren zhia yi bin zai guan zhon tai wei wo dian zan

shen m ge xin shen m liu xin

yuan su xi sen lin xi an hei xi he shen mu xi

mei yo gui din zi zhi din yi

chan chun pei yun don che yin guan se zai lian yi dian

{Chorus}
modern girl bie zhiao wo modern girl

wozh sh shun zhao zi zhi zui hesh d modern zhezo

modern girl bie zhiao wo modern girl

wozh yao zi zhi shi huan xian chaun shen m doush chao liu

modern girl bie zhiao wo modern girl

bie zhiao wo bie zhiao wo bie zhiao wo modern modern girl

modern girl bie zhiao wo modern girl

bie zhiao wo bie zhiao wo bie zhiao wo modern modern girl

{2}
gao yao shui shi niu zai ku shia da pei chiao dan

kuan da oversize pian ai d zhuan ban

zan zhud snapback ba yi chu sai man

ni wo zen m da ban zhon xin hai shi xin gan

ni xian copy wod style ke yi fu tai shao

wo sui bian chuan dou na yan modern girl d dai biao

wei pan sh dai hao nyu shen cai shi wai biao

xian yao gen wo xue xian chu men kou pai hao

wo bu care shen m cai sh liu xin

bu guan zhu wan luo shan chao liu ge xin

wo you wod fan bu yon xue na ge wan

sh shan dian tan bu yon zhao shui lai zuo ban

you wo chu xian d di fan dou shi zhiao dian

bei wo zhin guo d chuan dou zhyu zhiao shi xian

suo you yi xin dou dui wo fan dian

wo bush modern girl bei ran wo say again

shen m ge xin shen m liu xin

yuan su xi sen lin xi an hei xi he shen mu xi

mei yo gui din zi zhi din yi

chan chun pei yun don che yin guan se zai lian yi dian

{Chorus}
modern girl bie zhiao wo modern girlКраткое описание песни

Песня «微胖女神 The Goddess — Modern Girl» рассказывает о современной девушке, которая пытается найти свою идентичность и место в мире. Она говорит о том, как она стремится быть современной и независимой, но в то же время сохранять свои традиции и культуру. В песне также поднимаются темы любви, привязанности и желания быть признанной. Автор использует образы и метафоры, которые отражают сложность и противоречивость современной жизни. Музыкальный стиль песни — это смешение разных жанров, что также отражает идею о современности и разнообразии.


Текст песни добавил: Неизвестный