Слова песни Norayr Kartashyan & Van Project — Ah, Nare, Nare

Հեյ Նարե-Նարե

Նարեն ելել է, սար սնձի կերթա,
Մազերն արձակել, շաղ տալեն կերթա:
Յարոջ աչքի դեմ կաքավի նման,
Սեր անելեն յար, էլել է կերթա:

Հեյ Նարե-Նարե, ջիգյարս վառե,
Իմ սիրած յարս ախ մինուճար է:
Հեյ Նարե-Նարե, ջիգյարս վառե,
Իմ սիրած յարս ախ մինուճար է:

Սարերի եղնիկ, դու չքնաղ Նարե,
Հազարներին յար, սիրտ կհմայե,
Կարոտած աչքի դու սիրո երազ,
Հմայված տեսքի, ախ սիրո մուրազ:

Հեյ Նարե-Նարե, ջիգյարս վառե,
Իմ սիրած յարս ախ մինուճար է:
Հեյ Նարե-Նարե, ջիգյարս վառե,
Իմ սիրած յարս ախ մինուճար է:

Hey Nare-Nare

Naren yelel e, sar sndzi kert’a,
Mazern ardzakel, shagh talen kert’a:
Yaroj ach’k’i dem kak’avi nman,
Ser anelen yar, elel e kert’a:

Hey Nare-Nare, jigyars varre,
Im sirats yars akh minuchar e:
Hey Nare-Nare, jigyars varre,
Im sirats yars akh minuchar e:

Sareri yeghnik, du ch’k’nagh Nare,
Hazarnerin yar, sirt khmaye,
Karotats ach’k’i du siro yeraz,
Hmayvats tesk’i, akh siro muraz:

Hey Nare-Nare, jigyars varre,
Im sirats yars akh minuchar e:
Hey Nare-Nare, jigyars varre,
Im sirats yars akh minuchar e:


Краткое описание песни

This is a song called «Ah, Nare, Nare» by Norayr Kartashyan & Van Project. The lyrics are in Armenian and Russian. The song expresses the longing and admiration for a person named Nare. The lyrics describe Nare’s beauty, the desire to be with her, and the intense love felt towards her. The song has a romantic and heartfelt tone.


Текст песни добавил: Неизвестный